Aktuelt

Fremtidens bolig krever tverrfaglige prosesser

Fremtidens bolig krever tverrfaglige prosesser

Form, funksjon, bygningsfysikk, materialer og alle tekniske systemer vil tilsammen utgjøre energikonseptet. Dette krever at en tverrfaglig gruppe med relevant kompetanse arbeider tett fra første skisse.

Prosjektgruppen har avholdt kick-off møte og tre oppfølgende workshops der vi i fellesskap har tatt sentrale beslutninger knyttet til energikonseptet og den arkitektoniske utformingen. Prosjektgruppen har vært inndelt i to undergrupper - Teknisk og Materialer - som har hatt løpende særmøter mellom og i etterkant av workshops.

Materialvalg og mengder blir sentralt når disse inngår i nullutslipps- og energibudsjettet. Dette gir prosjektgruppen et fokus som ikke er tilstede på samme vis i ordinære prosjekter (TEK 10).

Innsamling av utslippsdata er en interessant og lærerik, men svært møysommelig prosess, da leverandører og produsenter i markedet ikke har rutiner for denne typen informasjonsformidling. Det blir dermed av avgjørende betydning at beslutningsprosesser knyttet til både byggematerialer og tekniske anlegg må i gang på et tidlig tidspunkt.

For å oppnå full energieffekt ved selv et enkelt bolighus kreves det en optimalisering innenfor, og på tvers av alle fag knyttet til utviklingen og oppføringen av bygget.