Aktuelt

Har du tenåringer i huset?

Har du tenåringer i huset?

Med høyt varmtvannsforbruk er det neste sparetiltaket du bør se på hva du kan gjøre med den gamle berederen din.  Oso TVP er en tappevannsvarmepumpe som gir deg 50 % besparelse på varmt¬vannet!

OSO Plus TVP 250 passer perfekt i eksisterende boliger uten vannbåren oppvarming der berederen skal byttes ut. Den vil være et perfekt tilskudd i bolig med luft-luft varmepumpe montert, da den vil være et godt ekstra energisparetiltak uten altfor høy investering. OSO Plus TVP 250 passer også for nybygg (eneboliger og leiligheter) bygget etter Passivhusstandarden NS3700-2.

OSO Plus er en kabinettbereder som henter energi til oppvarming av forbruksvann fra en innebygget luft-vann varmepumpe montert på toppen av berederen. Den rustfrie forbruksvanntanken i dette produktet er utstyrt med en utvendig, rustfri varmeveksler-coil med heteflate på 1,0 m². Denne overfører varmen fra varmepumpen til forbruksvannet, og gir dermed ‘gratis’ varmtvann. Tanken har også et elektrisk tilleggsvarme-element på 1,95 kW, som hjelper til med å varme opp vannet i situasjoner der varmepumpen ikke gir tilstrekkelig varme, f.eks. i perioder med svært høyt varmtvannsforbruk. Tilskuddsvarmen benyttes også der det er ønskelig med rask gjenoppvarmingstid etter en fullstendig tømming av forbruksvann-volumet. Systemet gir mulighet for valg av varmekilde (VP alene eller VP+EL).


OSO Plus varmer minimum halvparten av boligens forbruksvann fra fornybar energi, og tilfredsstiller dermed fornybarkravet (i h.t. NS3700). Den kan tilkobles det balanserte ventilasjonsanlegget i boligen, og vil dermed utnytte den ellers tapte restvarmen som avgis fra varmepumpens varmegjenvinner. Kabinettet har mulighet for tilkobling av ventilasjonsrør valgfritt på sidene eller i topp.


Viktige fordeler for brukeren:


• Tilfredsstiller fornybarhetskravet I henhold til NS 3700
• Godt energisparetiltak – henter gratis energi fra luften
• Kan også benyttes til gratis kjøling av kjølerom eller til tørking av uoppvarmet råkjeller