Aktuelt

Multikomfort og lavenergikurs

Multikomfort og lavenergikurs

Overgangsordningen for de nye energikravene varte kun til 1. januar 2017, og det er med andre ord på tide å sette seg inn hva de nye kravene innebærer.

Nye energikrav og smart oppussing

1. januar 2016 kom det nye energikrav i Byggteknisk forskrift (TEK 10). I praksis betyr de nye kravene til energirammer bedre vinduer, bedre tetthet, bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi. Det er fortsatt mulig å benytte tiltaksmetoden for boliger.

Regionale fagtreff

Optimera har i samarbeid med Lavenergiprogrammet arrangert 13 regionale fagtreff i sin serie med Multikomfort-kurs for byggmestere høsten 2016. Temaene for fagtreffene har vært de nye energikravene i Byggteknisk forskrift og smart oppussing av småhus. Overgangsordningen for de nye energikravene varte kun til 1. januar 2017, og det er med andre ord på tide å sette seg inn hva de nye kravene innebærer. Dette har gitt rekordstort oppmøte på fagtreffene med nærmere 1000 påmeldte deltagere.

Kravet til luftlekkasjer er den største endringen

FAKTA
Nye energirammer for    utvalgte bygningskategorier:
Bygningskategori Dagens krav Fra 1. januar 2016
Småhus* 130 110
Boligblokk 115 95
Barnehage 140 135
Kontorbygning 150 115
Skolebygning 120 110
Universitet/høyskole 160 125
Sykehus** 300 225
Sykehjem** 215 195
* Samt fritidsbolig    over 150 m2 oppvarmet BRA. Energirammen er beregnet for 160 m2 bolig
** Litt høyere    verdier for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko    for spredning av forurensning/smitte.
Kilde: TEK10 og    www.regjeringen.no

Kravet til luftlekkasjer er den viktigste endringen håndverkerne må forholde seg til. På fagtreffet ble det lagt vekt på å gi best mulig praktiske råd til hvordan du kan få til god tetthet. Tetthet på 0,6 er lagt til grunn for energirammene, og for tiltaksmetoden. For boliger var kravet i ”gamle” TEK 10 et lekkasjetall på 2,5.

For de prosjekterende kan kravene til lavere U-verdi på vinduer innebære noen utfordringer for bygg med store glassarealer, spesielt dersom bygget har store porter eller dører i glass.

De nye energireglene innholder også viktige endringer for kravene til energiforsyning, blant annet at bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming, mens bygg over 1000 m2 skal ha energifleksbile varmesystemer og være tilrettelagt for bruk av lavtemperatur-varmeløsninger.

Småhus skal ha skorstein. Dette kravet gjelder ikke dersom boligen er utstyrt med vannbåren varme, eller dersom energibehovet til oppvarming er like lavt som i passivhus.

Ingen endringer i energikravene i TEK17

I november i år sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet forslag til TEK17 på høring. Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet. Det betyr at de nye energikravene i TEK10 som trådte i kraft 1. januar 2016, videreføres i TEK17.

Smart oppussing av små hus

Det ble også gitt gode tips og råd om hvordan du som byggmester kan tjene mer på rehabilitering av småhus. Det ble introdusert et nettbasert verktøy; "Smart  oppussing", som gir eksempler på hvorfor en skal tenke energitiltak sammen med helt vanlige oppdrag som for eksempel ny kledning eller nytt kjøkken, slik at både kunde og huseier tjener på det.